Afgelopen week heeft het bestuur een “Nieuwjaarsbrainstorm” georganiseerd met de verschillende commissies van de vereniging. Doel was om te kijken naar het beleidsplan van de vereniging om te zien welke punten op dit moment aandacht en prioriteit verdienen. Het beleidsplan kent 5 speerpunten: 1. Swift als gezinsvereniging waar ook niet-sportieve activiteiten centraal staan; 2. Swift als een gezonde vereniging met een stabiel ledenaantal en mogelijk groei; 3. Swift als een club met sportieve ambities; 4. Het clubhuis als hart van de vereniging; 5. Swift is financieel gezond.

  1. De niet-sportieve activiteiten die Swift aanbiedt zijn momenteel beperkt. Hier liggen veel kansen voor initiatieven. Er zijn veel mensen die activiteiten kunnen en willen (mede-)organiseren, maar de coördinatie van activiteiten kan efficiënter. Hier ligt voor het bestuur een taak om te kijken hoe we dit het beste in kunnen richten. Ook leverde de brainstorm veel ideeën op om gezinsleden en vriendjes en vriendinnetjes van de lezen bij de club te betrekken, bijvoorbeeld door ouder-kindtrainingen of een familietoernooi.
  2. Sportverenigingen in Zeeland hebben te kampen met ledendalingen. Er is een trend zichtbaar van toenemende populariteit van individuele sporten. Bij Swift zijn de ledenaantallen relatief stabiel en is er alleen een lichte daling zichtbaar. Niettemin is het een aandachtspunt. Uit de brainstorm kwam naar voren dat er al redelijk wat ledenwervingsactiviteiten zijn, maar dat het vooral ook schort aan follow-up om geïnteresseerden daadwerkelijk lid te laten worden.
  3. Op Sportief vlak doet Swift het goed, maar er zijn wel uitdagingen om dat zo te houden. Een belangrijk knelpunt is het trainerstekort. Het oude model waarbij ervaren trainers als mentor fungeerden van jongere trainers is niet meer te handhaven. Het nieuwe model waarbij ervaren trainers verschillende jongere trainers aansturen werkt nog niet optimaal. Er moet worden nagedacht over hoe we de opleiding van het technisch kader zo goed mogelijk kunnen organiseren.
  4. Het interieur van het clubhuis kan een opknapbeurt gebruiken. Er ligt al een plan van een actief Swiftlid; en er is budget begroot. Er zal een commissie samengesteld worden om dit op te pakken.
  5. Swift staat er financieel niet slecht voor en heeft een buffer begroot om energiekosten op te vangen. De sponsorcommissie roept leden op om na te denken of ze via hun eigen netwerk nog mogelijke sponsoren kennen om te benaderen. Tips kunnen naar sponsorcommissie@kvswift.nl.

Het bestuur dankt alle commissies voor hun input en zal actiepunten formuleren op de belangrijkste knelpunten.

Categorieën: Bestuur