Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert het Swift-bestuur vanaf 20.00 uur de Jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden van Swift in het clubhuis.
Dit is een goed moment om met elkaar terug te kijken, maar zeker ook om vooruit te kijken naar komend seizoen. Wat zijn de plannen van de verschillende commissies, wat zijn de speerpunten die we willen aanpakken binnen de vereniging en wie of wat hebben we daarbij nodig?

Daarom nodigen de leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 20 oktober 2022

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen JAV d.d. 14 oktober 2021
4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2021 – 2022
5. a. Financieel verslag/jaarrekening 2021-2022 en begroting 2022-2023
     b. Vaststelling contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Beleid bestuur
9. Samenstelling bestuur
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ben je niet aanwezig en wil je je afmelden? Mail naar secretariaat@kvswift.nl
De financiële stukken kunnen worden opgevraagd via het mailadres: secretariaat@kvswift.nl
De notulen JAV 2021 en de jaarverslagen bestuur en commissies 2021-2022 worden via een aparte link naar alle leden verzonden.

Tot de 20e oktober !

Het Swift-bestuur

Categorieën: Bestuur