Op donderdag 14 oktober 2021 organiseert het Swift-bestuur vanaf 20.00 uur de Jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden van Swift. We doen dit weer fysiek in het clubhuis (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen).
Dit is een goed moment om met elkaar terug te kijken, maar zeker ook om vooruit te kijken naar komen seizoen. Wat zijn de plannen van de verschillende commissies, wat zijn de speerpunten die we willen aanpakken binnen de vereniging en wie of wat hebben we daarbij nodig.

Daarom nodigen de leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 14 oktober 2021

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen JAV d.d. 12 oktober 2020
4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2020 – 2021
5. a. Financieel verslag/jaarrekening 2020-2021 en begroting 2021-2022
              b. Vaststelling contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Beleid bestuur
9. Samenstelling bestuur
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ben je niet aanwezig en wil je je afmelden ? Mail naar secretariaat@kvswift.nl
De financiële stukken kunnen worden opgevraagd via het mailadres: secretariaat@kvswift.nl
De notulen JAV 2020 en de jaarverslagen bestuur en commissies 2020-2021 zijn via een aparte link naar alle leden verzonden.

Tot de 14e oktober !

Het Swift-bestuur

Categorieën: Bestuur