Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (JAV) op donderdag 15 oktober 2020 om 20.00 uur in het clubhuis.
Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2019 – 2020 met bijhorende financiële verantwoording – wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze club.
De stukken voor de vergadering worden z.s.m. in een aparte mailing aan de leden verstuurd.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 22 oktober 2019
 4. Jaarverslagen bestuur en commissies 2019 – 2020
 5. a.     Financieel verslag/jaarrekening 2019-2020 en begroting 2020-2021
  b.     Vaststelling contributies
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleid bestuur
 9. Samenstelling bestuur
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,
Ilse Schreuders, secretaris

Categorieën: Bestuur