Uitnodiging

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur in het clubhuis.

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen.

Maar we kijken ook vooruit: wat kan anders, wat kan beter, hoe bereiken we onze doelen. Daarover en over allerlei andere Swift-zaken willen we graag met u / jou van gedachten wisselen.

Ook zullen op deze jaarvergadering jubilarissen gehuldigd worden en nemen 2 bestuursleden afscheid van het bestuur.

De stukken voor de JAV worden  bij het FM van deze week verzonden.

Het bestuur ziet u graag op donderdag de 8ste oktober, 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda voor de JAV van donderdag 8 oktober 2015 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 26 september 2014
 4. Erfpachtovereenkomst clubhuis
 5. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2014 – 2015
 6. Financieel verslag/jaarrekening 2014-2015 en begroting 2015-2016 *
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Beleid bestuur
 10. Samenstelling bestuur
 11. Jubilarissen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*        De financiële stukken worden tijdens de vergadering aan de leden uitgereikt. Leden die deze stukken eerder willen bekijken, kunnen contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@kvswift.nl).

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

 

Categorieën: Bestuur