Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 26 september 2014 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2013 – 2014 met bijhorende financiële verantwoording – vertelt het bestuur u ook graag waar ze het dit seizoen expliciete aandacht aan zal geven.
Een belangrijk agendapunt is het beleidsplan 2014 – 2018. Uw inbreng hierbij is noodzakelijk en voor het bestuur van grote waarde.

Tijdens deze vergadering zal de nieuwe erfpachtovereenkomst voor het clubhuis worden voorgelegd aan de vergadering. De ledenvergadering kan over een nieuwe erfpachtovereenkomst slechts een rechtsgeldig besluit nemen, als twee derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Als dit niet het geval is, zal de voorzitter de vergadering sluiten en aansluitend om 20.15 uur een nieuwe algemene ledenvergadering met dezelfde agendapunten opvoeren. Deze uitnodiging is dus tevens de uitnodiging voor deze eventueel te beleggen tweede vergadering. Volgens de statuten kunnen in deze tweede algemene ledenvergadering geldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

De stukken voor de vergadering zullen worden gepubliceerd in het FM van 21 september 2014.

Agenda voor de JAV van 26 september 2014

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 27 september 2013
 4. Erfpachtovereenkomst clubhuis
 5. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2013 – 2014
 6. Financieel verslag/jaarrekening 2013-2014 en begroting 2014-2015
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. a. Beleid bestuur
  b. Beleidsplan 2014 – 2018
 10. Samenstelling bestuur
 11. Jubilarissen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur