Door het bestuur is een soort APK opgesteld, als uitgangspunt voor beleid richting de toekomst. Geen uitgebreide beleidsnotitie, eerder keken we naar een aantal basisvoorwaarden om een financieel gezonde vereniging te zijn en te blijven met voldoende aantal leden en een goed functionerende organisatie. Deze APK is voorgelegd aan de leden tijdens de JAV en ieder heeft die bij de stukken in september kunnen lezen.
Als vervolg hierop is eind januari j.l. een brainstormavond belegd met een 10-tal personen. Het was een gemengde groep: mensen van buiten Swift (bijv. van Sportpunt Zeeland), daarnaast spelers, trainers en aantal TC- en bestuursleden van Swift.
Doel van deze avond was: ervaringen en expertise van ieder benutten en bouwstenen verzamelen richting toekomst.

De vraag die aan ieder is gesteld was: wat moeten we doen om minimaal door de APK te komen? De aanwezigen splitsten zich op in groepjes, elk groepje maakte een top 3, deze werd gepresenteerd aan de anderen. De meeste punten uit de diverse groepjes kwamen overeen.
Eerste conclusie is dat er een duidelijke keuze voor de toekomst (‘ambitieprofiel‘, welke vereniging willen we zijn? waar willen we met Swift naar toe? ) gemaakt moet worden en dat ledenwerving / ledenbehoud belangrijk zijn voor een succesvolle toekomst, welke richting naar de toekomst ook gekozen wordt.
In de discussie naar aanleiding van de top 3’s kwamen een aantal goede suggesties naar voren op het gebied van: ledenwerving en ledenbehoud, het werven van vrijwilligers. Als rode draad werd de cultuur van de club genoemd en dat breedtesport en topsport naast elkaar staan en elkaar kunnen aanvullen.
Natuurlijk willen we jullie, leden, spelers, ouders in deze discussie meenemen. Dit bericht is een begin. We zullen n.a.v. deze avond de APK vertalen in cijfers: hoeveel leden zijn minimaal nodig om een gezonde vereniging te zijn en te blijven? Daarna een concreet uitvoeringsplan maken, kort en krachtig. We gaan dat zeker aan u en jullie presenteren, we horen graag hoe ieder er over denkt.
De avond werd afgesloten met een ‘tot ziens’ want ieder wil hieraan een steentje bijdragen!
Namens bestuur, Anneke D-B

Categorieën: Bestuur