Vertrek: om 16:30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Sprong
Terug: rond 19:45 uur op de parkeerplaats bij de Sprong
Meenemen: sportkleding, zwembroek/bikini, handdoek, eten en drinken
Waar: Strandtent Zeezot in Zoutelande, parkeren bij parkeerterrein na Emté/ Kustlicht.

Aanmeldingen:
Swoft B1: Remco en Irene,
Swift B2:
Lotte
Swift C1: Kim, Sil, Stijn
Swift D1: Valerie, Feline, Indy, Amy, Ilse
Swift D2: Tijn, Nina, Christophe, Isabella, Lois, Esmee M
Swift D3: Evelien, Justin, Dylan, Esmee S
Swift E1: Berbel, Yasmijn
Swift E2: Meike, Lynn, Maik, Jente, Sven
Swift E3: Raoul, Valentijn
Swift F1: Lotje, Ann-Sophie, Marith, Vera
Swift F2: Hannah, Liam, Tom

Vervoersschema:
Ouders Evelien (D3): Evelien, Justin, Dylan
Ouders Lynn (E2): Lynn, Hannah, Meike, Kim
Ouders Berbel (E1): Berbel, Jente, Sven, Mirella
Ouders Isabella (D2): Christophe, Isabella, Lois, Esmee M, Esmee S, Nina
Ouders Marith (F1): Marith, Ann-Sophie, moeder Ann-Sophie, Vera, moeder Vera
Ouders Stijn (C1): Stijn, Ilse, Bart, Jacinta?
Ouders Valerie (D1): Valerie, Feline, Indy, Amy
Ouders Sil (C1): Tijn, Sil, Raoul, Valentijn
Ouders Dylan (D3): Lotte, Remco, Irene
Auto Rob: materiaal

Zelf: Liam (F2), Tom (F2), Lotje (F1), Yasmijn (E1), Maik (E2)

 

Categorieën: TC