Op donderdag 5 oktober 2023 organiseert het Swift-bestuur vanaf 20.00 uur de Jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden van Swift in het clubhuis.
Dit is een goed moment om met elkaar terug te kijken, maar zeker ook om vooruit te kijken naar komend seizoen. Wat zijn de plannen van de verschillende commissies, wat zijn de speerpunten die we willen aanpakken binnen de vereniging en wie of wat hebben we daarbij nodig?
Daarom nodigen de leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 5 oktober 2023

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 20 oktober 2022
 4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2022 – 2023
 5. a. Financieel verslag/jaarrekening 2022-2023 en begroting 2023-20244
  b. Vaststelling contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleid bestuur
 9. Samenstelling bestuur
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ben je niet aanwezig en wil je je afmelden? Mail naar secretariaat@kvswift.nl
De financiële stukken kunnen worden opgevraagd via het mailadres: secretariaat@kvswift.nl
De notulen JAV 2022 en de jaarverslagen bestuur en commissies 2022-2023 zijn inmiddels naar alle leden verzonden.

Tot de 5e oktober !
Het Swift-bestuur

Categorieën: Overig