Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op [highlight color=”” bgcolor=””]vrijdag 27 september 2013 om 20.00 uur[/highlight] in het clubhuis.
Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2012 – 2013 met bijhorende financiële verantwoording – vertelt het bestuur u ook graag waar ze het dit seizoen expliciete aandacht aan zal geven. Uw inbreng is hierbij van harte welkom.

De stukken voor de vergadering zullen maandag 16 september 2013 met het FM worden verstuurd.
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen JAV d.d. 21 september 2012
4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2012 – 2013
5. Financieel verslag/jaarrekening 2012-2013 en begroting 2013-2014
6. Vaststelling van de contributies
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9a. Beleid bestuur
9b. Toekomstvisie Swift
10. Samenstelling bestuur / benoeming bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het bestuur,
Ilse Schreuders, secretaris

Categorieën: Bestuur