Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (JAV), op donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2018 – 2019 met bijhorende financiële verantwoording – wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze club, waaronder ook het nieuwe beleidsplan. Het concept van het beleidsplan vindt u hier.

De overige stukken voor de vergadering worden z.s.m. in een aparte mailing aan de leden verstuurd.

Wijziging contributie

Op de agenda ziet u onder 5b dat er een voorstel komt over de aanpassing van de contributie. Na een aantal jaren waarin dit niet aan de orde is geweest blijkt een verhoging onvermijdelijk. Aan het exacte voorstel wordt de komende dagen nog gerekend. Wij gaan er vanuit dat we het voorstel in het volgende FM kunnen aangeven. Het voorstel wordt daarna besproken op de ledenvergadering. Laat u daar uw stem horen?

De agenda voor de JAV van 24 oktober 2019:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 23 oktober 2018
 4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2018 – 2019
 5. a. Financieel verslag/jaarrekening 2018-2019 en begroting 2019-2020
  b. Wijziging contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleidsplan 2019 – 2025
 9. Wijziging verenigingsjaar
 10. Beleid bestuur
 11. Samenstelling bestuur
 12. Jubilarissen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Categorieën: Bestuur